User:  
     Pass:   
                   
ลงทะเบียนใหม่(admin)

 
ข่าว/ประชาสัมพันธ์(สำนักงาน)


นายชวลิต เจนเจริญ
ผู้อำนวยการสพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
 
 โครงสร้างกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
  คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯ
      คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
     ประธานกลุ่มโรงเรียน
หน้าเว็บของโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรในสังกัด(โรงเรียน)
* ผู้อำนวยการโรงเรียน    96  คน
*รองผู้อำนวยการโรงเรียน    7 คน
*ครู    928 คน
*พนักงานราชการ    40 คน
*ครูอัตราจ้าง    89 คน
*ครูพี่เลี้ยง    40 คน
*ครูธุรการ    96 คน
*นักการภารโรง    73 คน
           เลือกดูบุคลากรแต่ละโรงเรียน

      
  บุคลากรในสำนักงาน สพป.บร.๔
    สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมรับชมรายการ   ::  วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายชวลิ
    รายชื่อ/จำนวน เด็กพิเศษ
     มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ครู ผ  
 วันที่ ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖


     การเำเนินการจัดการศึกษาเรียนรวม  
 นายบุญถิ่น มหาสาโร ผอ.สพป.


     การติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการจัดกา  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ


     การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในก  
 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 น


     รับมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง  
 วันที่ 15 มีนาคม 2565 นายประ


    ตัวแทนนักเรียนวันรักษ์ภาษาไทย   
  วันที่ ๒๙ มิย.๖๖ สพป.บร.๔ ได


    การติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ   
  วันนี้ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕


    การติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ   
  ท่านผู้อำนวยการสำนักงาน


       
  วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 นา


    การประชุม ก.ต.ป.น. และ อ.ก.ต.ป.น. ครั้งที่   
   นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำ

---ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน---
 *โรงเรียนในแต่ละอำเภอ/กลุ่มโรงเรียน
 *รายชื่อโรงเรียนขยายโอกาส**
  *รหัสของโรงเรียน 8 หลัก 10 หลัก*
  * คะแนน Onet * ปีการศึกษา 65
  * คะแนน NT * ปีการศึกษา 65
  * คะแนน RT * ปีการศึกษา 65
    *ดาวน์โหลด app OBEC content center
  *คู่มือการใช้สื่อ OBEC content center
  *หนังสือแจ้งโรงเรียน Obec Content Center
  * คำสั่งขับเคลื่อน Obec Content Center
  * กลุ่มเคลือข่าย
  * แผนการขับเคลื่อน Obec Content Center
  * คะแนน Onet * ปีการศึกษา 66
  * คะแนน NT * ปีการศึกษา 66
  * คะแนน RT * ปีการศึกษา 66
   
   ตัวอย่างเวทคณิต VTR
 สื่อ DLTV
    การใช้ Zoom
แบบฟอร์มต่างๆ
    **แบบรายงานการเดินทาง**
            " บก.111 (รถโดยสาร)"
            " บก.111 (รถราชการ)"
            " บก.111 (รถส่วนตัว)"
  *รายชื่อโรงเรียนCONNEXT ED**
 * ระบบนิเทศออนไลน์ **

    การเข้าถึงเว็บนี้

  # รวมทั้งสิ้น    5799223    ครั้ง
  # วันนี้           6      ครั้ง
  # วันที่แล้ว      25     ครั้ง
  # เดือนนี้        233     ครั้ง
  # เดือนที่แล้ว  1015      ครั้ง

  **บันทึกข้อความขอใช้รถยนต์ส่วนตัว**
  **สัญญายืมเงิน**
   **ค่ารักษาพยาบาล**
   **ใบสำคัญรับเงิน**
   **การศึกษาบุตร**
   **แบบติดใบเสร็จ**
  **บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน**
ดาวน์โหลดรูปภาพในวันมอบเกียรติบัตร
๑๕-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
  ++ใบลาป่วย++
    ++ใบลาพักผ่อน++
   
    *คู่มือ Admin โรงเรียน *
ประกาศ /ประชาสัมพันธ์
1.     เกียรติบัตร RT การอ่านรู้เรื่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
2.     เกียรติบัตร RT การอ่านออกเสียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
3.     เกียรติบัตร RT ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
4.     เกียรติบัตร NT ของครูผู้สอน  
5.     เกียรติบัตร NT ภาษาไทย สูงกว่าระดับประเทศร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนชั้นปรถมศึกษาปีที่ ๓  
6.     เกียรติบัตร NT คณิตศาสตร์ สูงกว่าระดับประเทศร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  
7.     เกียรติบัตรครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีผลการทดสอบระดับ B1 ขึ้นไป  
8.     เกียรติบัตร NT แต่ละด้านสูงกว่าระดับประเทศร้อยละ ๘๐ ของสถานศึกษา  
9.     เกียรติบัตร RT แต่ละด้านสูงกว่าระดับประเทศร้อยละ 90 สถานศึกษา  
10.     เกียรติบัตรหนังสั้น 2566  
11.     เกียรติบัตรหนังสั้น 2565  

พัฒนาระบบโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4
ถนนอภัยราษฎร์ ต.พุทไธสง   อ.พุทไธสง  จ.บุรีรัมย์ 31120