ชื่อข่าว  :  การเำเนินการจัดการศึกษาเรียนรวม 
    
รายละเอียด :  นายบุญถิ่น มหาสาโร ผอ.สพป.บร.4 มอบหมายให้ ⭐️น.ส.สุวรรณา เปี่ยมไธสง ศึกษานิเทศก์ และ ⭐️นายชัยวัฒน์ อาษานอก ครู รร.บ้านโคกกุง อ.นาโพธิ์ ⭐️ร่วมประชุม วางแผน การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ช่วยเหลือสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนรวม และจะได้นิเทศ ติดตาม รร.ต้นแบบการจัดการศึกษาเรียนรวม ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษจ.บุรีรัมย์