ชื่อข่าว  :  รับมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ฯ 
    
รายละเอียด :  วันที่ 15 มีนาคม 2565 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มอบหมายให้ นายพิทักษ์ สมพร้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 รับมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding) ระหว่าง วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 – 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ โดยเป็นบันทึกข้อตกลงเพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และนิสิตฝึกปฏิบัติการสอน สังกัด วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 – 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์