ชื่อข่าว  :  การประชุม ก.ต.ป.น. และ อ.ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2566 
    
รายละเอียด :  นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ก.ต.ป.น. และ อ.ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1 /2566 ณ ห้องประชุมฮักกัน สุขใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ทั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) ปฏิทินการออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่1/2566 และแจ้งกำหนดการสอบ RT ป.1 (20 กุมภาพันธ์ 2566) และ NT ป.3 (15 มีนาคม 2566) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น.