ชื่อข่าว  :  การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
    
รายละเอียด :  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มอบหมายให้ นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ เป็นประธานการอบรมคณะกรรมการบันทึกผลการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และการทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษา 3 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมฮักกัน สุขใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษานำผลการประเมินความสามารถในการอ่าน (RT) และผลการทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) บันทึกในระบบการบริหารการจัดสอบ NT Acess ได้อย่างถูกต้อง การอบรมในภาคเช้า ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบ อ.สตึก, อ.แคนดง และ อ.นาโพธิ์ ภาคบ่าย ประกอบด้วย อ.คูเมือง, อ.พุทไธสง และ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์