ชื่อข่าว  :  การติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 
    
รายละเอียด :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ได้เริ่มการการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยแบ่งเป็นอนุคณะกรรมการ ๙ คณะ โดยมีท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ นายบุญถิ่น มหาสาโร เป็นประธานทั้ง ๙ คณะและมอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการแทนประธานในบางคณะ ดังภาพคณะรองเอกอนันต์ ได้เริ่มไปติดตามฯ ในกลุ่มโรงเรียนพุทไธสง ๒ และ ๓