ชื่อข่าว  :  การติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
    
รายละเอียด :  ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ นายบุญถิ่น มหาสาโร ได้มอบหมายให้นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานในการนำคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในเขตอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์