เปรียบเทียบคะแนน NT(ค่าเฉลี่ย) ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ค่าเฉลี่ยของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต ๔

 
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสอบคะแนน NT ชั้นป.๓
  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับค่าเฉลี่ยของเขตพื้นที่อื่นในจังหวัดบุรีรัมย์
  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับอำเภอ
  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแต่ละโรงเรียนในแต่ละอำเภอ  
  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับกลุ่มโรงเรียน
  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของโรงเรียนในแต่ละกลุ่ม 
  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของแต่ละโรงเรียน(ทุกโรง)
  ดูคะแนนไฟล์ Excel จากสพฐ.
โรงเรียนที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ (52.50)
โรงเรียนที่มีค่าคะแนนคณิตศาสตร์เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ (49.12)
โรงเรียนที่มีค่าคะแนนภาษาไทยเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ (55.86)
 
พัฒนาโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔