เปรียบเทียบคะแนน O-Net(ค่าเฉลี่ย) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ค่าเฉลี่ยของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต ๔ (สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔)

 
 
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสอบคะแนน O-Net ชั้นป.๖
 
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสอบคะแนน O-Net ชั้นม.๓
 
  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับค่าเฉลี่ยระดับประเทศ   เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  
  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับค่าเฉลี่ยของเขตพื้นที่อื่นในจังหวัดบุรีรัมย์   เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับค่าเฉลี่ยของเขตพื้นที่อื่นในจังหวัดบุรีรัมย์  
  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับอำเภอ   เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับอำเภอ  
  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแต่ละโรงเรียนในแต่ละอำเภอ     เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแต่ละโรงเรียนในแต่ละอำเภอ    
  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับกลุ่มโรงเรียน   เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับกลุ่มโรงเรียน  
  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของโรงเรีรยนในแต่ละกลุ่ม    เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในแต่ละกลุ่ม   
  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของแต่ละโรงเรียน(ทุกโรง)   เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของแต่ละโรงเรียน  
  ดูคะแนนของนักเรียนแต่ละคน      ดูคะแนนของนักเรียนแต่ละคน     
โรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ (39.727) โรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ (35.68)
โรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศ (53.89) โรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศ (52.95)
โรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยคณิตศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศ(28.06) โรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยคณิตศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศ(24.39)
โรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยวิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศ(39.34) โรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยวิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศ(33.32)
โรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยภาษาอังกฤษสูงกว่าระดับประเทศ(37.62) โรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยภาษาอังกฤษสูงกว่าระดับประเทศ(32.05)
-----------------------------------------------------------
พัฒนาโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔