เปรียบเทียบคะแนน RT(ค่าเฉลี่ย) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ค่าเฉลี่ยของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต ๔ (สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔)

 
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสอบคะแนน RT ชั้นป.๑
  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับค่าเฉลี่ยของเขตพื้นที่อื่นในจังหวัดบุรีรัมย์
  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับอำเภอ
  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแต่ละโรงเรียนในแต่ละอำเภอ  
  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับกลุ่มโรงเรียน
  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของโรงเรียนในแต่ละกลุ่ม 
  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของแต่ละโรงเรียน(ทุกโรง)
   
  โรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ (77.23)
  โรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยการอ่านออกเสียงสูงกว่าระดับประเทศ (77.19)
  โรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยการอ่านรู้เรื่องสูงกว่าระดับประเทศ (77.28)
   
 
พัฒนาโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔