ระบบขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา "เรียนดี มีความสุข"
ตามรูปแบบE&J Learning Model

E3 "ห้องเรียนคนฝัน"

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔
สายอาชีพ
โรงเรียนจุฬาภรณ์
โรงเรียนกศน.(สกร.)
โรงเรียนปริยัติธรรม
โรงเรียนทางเลือก
แนวข้อสอบ
พัฒนาระบบโดยกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔