รายชื่อโรงเรียนในแต่ละกลุ่มโรงเรียน   ๑๙๐ โรงเรียน กับอีก ๑ สาขา รวม ๑๙๑ โรงเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔
 
อำเภอสตึก
อำเภอคูเมือง
อำเภอพุทไธสง
อำเภอนาโพธิ์
อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
อำเภอแคนดง
 
กลุ่มสตึก ๑ (โรงเรียน)
กลุ่มคูเมือง ๑ (โรงเรียน)
กลุ่มพุทไธสง ๑ (โรงเรียน)
กลุ่มนาโพธิ์ ๑ (โรงเรียน)
กลุ่มบ้านใหม่ฯ ๑ (โรงเรียน)
กลุ่มแคนดง ๑ (โรงเรียน)
  ๑.บ้านสตึก ๑. วัดบ้านปะเคียบ ๑. อนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ๑. อนุบาลนาโพธิ์ ๑. บ้านหนองไผ่เบญจมิตร ๑. บ้านยางทะเล
  ๒.อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ๒. บ้านดงย่อ ๒. วัดท่าเยี่ยม ๒. บ้านหัวขัว(เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ) ๒. วัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) ๒. บ้านซาดหัวหนองแคน
๓.บ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) ๓. บ้านแพ ๓. บ้านคูณสระแก้ว(วิชานนท์ประชานุกูล) ๓. บ้านโศกกะฐิน ๓. วัดหลักศิลา ๓. วัดราษฎร์สามัคคี
๔.บ้านคูขาด ๔. บ้านโจด ๔. บ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา) ๔. วัดบุปผาราม ๔. วัดสุคันธารมย์ ๔. บ้านโนนกลาง
๕.บ้านหนองบัวเจ้าป่า ๕. วัดบ้านเบาน้อย ๕. วัดสระบัว ๕. วัดท่าเรียบ ๕. อนุบาลบ้านหม่ไชยพจน์ (ฉลาดราษฎร์บำรุง) ๕. อนุบาลแคนดง
๖.บ้านหนองม่วง ๖. บ้านโนนกลาง ๖. บ้านเป้า(สิทธิสารอุทิศ) ๖. วัดสระทอง ๖. วัดศรีสุนทร ๖. บ้านหนองการะโก
๗.บ้านหัวช้าง ๗. บ้านสระขี้ตุ่น ๗. วัดสุวรรณาราม ๗. อมรสิริสามัคคี ๗. วัดอิสาณ ๗. บ้านกระทุ่มเครือ
๘.บ้านสระกอไทร ๘. บ้านโนนเพกา ๘. ตงสิริราษฎร์อนุสรณ์ ๘. วัดพนมวัน ๘. วัดไพรงาม ๘. บ้านสระบัว
๙.บ้านยางน้ำใส ๙.บ้านหนองบัวแดง ๙. วัดธรรมประสิทธิ์ ๙. วัดชัยสมพร ๙. บ้าน กม.ศูนย์ ๙. บ้านงิ้ว
๑๐.บ้านดงยายเภา ๑๐. บ้านวังปลัด     ๑๐. บ้านคู ๑๐. จุฬางกูรวิทยา ๑๐. บ้านหนองสรวงเมืองน้อย
๑๑.บ้านโคกก่อง ๑๑. บ้านหนองนางดำ
กลุ่มพุทไธสง ๒ (โรงเรียน)
๑๑. สามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง
  ๑๒. บ้านหนองขุนพรม ๑. วัดหงษ์      
กลุ่มบ้านใหม่ฯ ๒ (โรงเรียน)
กลุ่มแคนดง ๒ (โรงเรียน)
  ๑๓. บ้านเขว้า ๒. บ้านแคน
กลุ่มนาโพธิ์ ๒(โรงเรียน)
๑. บ้านหนองเรือ ๑. บ้านหนองหญ้าคา
กลุ่มสตึก ๒ (โรงเรียน)
    ๓. วัดเทพรังสรรค์ ๑. ชุมชนบ้านนาแพง ๒.วัดเทพรังษี ๒. บ้านป่าหนาม
  ๑.ชุมชนบ้านสะแก
กลุ่มคูเมือง ๒ (โรงเรียน)
๔. บ้านยางนกคู่ ๒. วัดธาตุ ๓. วัดเทพประดิษฐ์ ๓. บ้านขี้เหล็ก
  ๒.บ้านโนนค้อ ๑. บ้านจิก ๕. บ้านเพียแก้ว ๓. วัดทรงสุวรรณ ๔. บ้านทองหลาง ๔. บ้านดงพลอง
๓.บ้านโคกเมือง ๒. บ้านดงเค็ง ๖. บ้านดอนตูม ๔. บ้านโนนตาล ๕. วัดสมณาวาส ๕. บ้านหัวฝาย
๔.บ้านโนนสมบูรณ์ ๓. อนุบาลคูเมือง ๗. บ้านซาดศึกษา ๕. บ้านโคกกุง ๖. บ้านหนองสองห้อง(เทพผาประชานุกูล) ๖. บ้านขามพิมาย
๕.วัดบ้านพลับ ๔. บ้านหนองหว้า ๘.วัดวงษ์วารี ๖. วัดฤๅษีสถิต ๗. วัดพลสุวรรณ ๗. บ้านโคกสว่าง
๖.บ้านท่าเรือ ๕. บ้านหนองไทร ๗. วัดสิริมงคล ๘. วัดสระจันทร์ ๘. บ้านกระทุ่มจานสามัคคี
๗.บ้านสำโรงพิมาน ๖. ชุมชนบ้านหนองขมาร
กลุ่มพุทไธสง ๓ (โรงเรียน)
๘. สามัคคีเทพอำนวย ๙. วัดชายอรัญ ๙. บ้านตะแบงสามัคคี
๘.บ้านท่าม่วง ๗. บ้านหนองติ้ว ๑. วัดโพธิ์ ๑๐. บ้านกอกดอนพยอม
 
๙.บ้านโนนยาง ๘. บ้านคูบอน ๒. บ้านบุ่งเบา รวมอำเภอนาโพธิ์ = ๑๙โรง ๑๑. บ้านโนนไฮ รวมอำเภอแคนดง = ๑๙ โรง
๑๐.บ้านโนนธาตุ ๙.บ้านกอกโคกวิทยา ๓. วัดวรดิษฐ์
    ๑๐. บ้านโสกแต้ ๔. ชุมชนบ้านหายโศก       รวมอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ = ๒๑ โรง  
 
กลุ่มสตึก ๓ (โรงเรียน)
๑๑. บ้านโคกใหญ่ ๕. บ้านดอน          
  ๑.บ้านร่อนทอง     ๖. บ้านข่อย          
  ๒.บ้านขาม
กลุ่มคูเมือง ๓ (โรงเรียน)
             
๓.บ้านหนองน้ำขุ่น ๑. บ้านหนองขวาง รวมอำเภอพุทไธสง= ๒๓ โรง
๔.บ้านกระทุ่ม ๒. บ้านสระบัว
๕.ชุมชนบ้านดอนมนต์ ๓. วัดบัวทอง
๖.บ้านนาลาว ๔. ไตรคามศรีอนุสรณ์
๗.บ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์๑) ๕. บ้านโนนยานาง
๘.บ้านจะหลวย ๖. บ้านพรสำราญ
๙.บ้านปรือเกียน    
๑๐.บ้านละกอ
กลุ่มคูเมือง ๔ (โรงเรียน)
  ๑๑.บ้านโคกสุพรรณโคกสุพรรณ ๑. บ้านโนนเจริญ
    ๒. บ้านปะคำดง
 
กลุ่มสตึก ๔ (โรงเรียน)
๓. บ้านตูม              
  ๑.บ้านหนองดุม ๔. บ้านปะคำสำโรง              
  ๒.บ้านพงแขม ๕. วัดบ้านสำราญราษฎร์              
๓.บ้านหนองเชือก ๖. บ้านหนองกระทุ่ม
๔.บ้านตาโหงก ๗. บ้านหนองดุม
๕.บ้านปากช่องสนามชัย ๘. บ้านสวายสอ
๖.บ้านปลัดมุม ๙. บ้านหนองตาด
๗.บ้านหนองนกเกรียน ๑๐. บ้านหนองบัว
๘.บ้านหนองแคน
๙.บ้านหนองปลาแดก
กลุ่มคูเมือง ๕ (โรงเรียน)
๑๐.บ้านเมืองแก ๑. บ้านคูบัว
  ๒. โนนมาลัยหัวฝาย
กลุ่มสตึก ๕ (โรงเรียน)
๓. บ้านหินเหล็กไฟ
๑. บ้านหนองแวง ๔. บ้านสาวเอ้
๒. บ้านกระสัง ๕. บ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)
๓. บ้านทุ่งวัง ๖.บ้านหนองรัก
๔. บ้านหนองปุนสำโรง ๗. บ้านตาหล่ำ
๕. บ้านหนองยาง-หนองจาน ๘. บ้านสระปะคำถาวร
๖. บ้านหญ้าคา ๙.บ้านโศกนาคท่าม่วง
๗. บ้านหนองครก    
๘. บ้านทุ่งวัง สาขาโคกอะโตด **** รวมอำเภอคูเมือง = ๔๙ โรง
กลุ่มสตึก ๖ (โรงเรียน)
๑. บ้านหนองกับ
๒. บ้านหนองหัวควาย
๓. บ้านหนองใหญ่
๔. วัดบ้านสวายตางวน
๕. บ้านตามา
๖. บ้านชุมแสง
๗. บ้านโคกสิงห์
๘. บ้านสระกุด
๙. บ้านเสม็ด
๑๐. บ้านหนองไผ่
รวมอำเภอสตึก ๕๙โรง+ ๑ สาขา = ๖๐โรง
 
  ตัวหนังสือสีแดง     หมายถึง   โรงเรียนสาขา ๑ สาขา
ตัวหนังสือสีน้ำเงิน    หมายถึง   โรงเรียนขยายโอกาส   ๕๓ โรงเรียน
 โรงเรียนเปิดสอนถึงชั้น ป.๖   ๑๓๗ โรงเรียน

ตัวหนังสือสีม่วง    หมายถึง   โรงเรียนขนาดเล็ก(ไม่เกิน ๑๒๐ คน)    ๑๐๙ โรงเรียน
ตัวหนังสือสีน้ำเงิน
และสีม่วง    หมายถึง   โรงเรียนขยายโอกาสและเป็นโรงเรียนขนาดเล็กด้วย