เปรียบเทียบคะแนน O-Net(ค่าเฉลี่ย) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
ค่าเฉลี่ยของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต ๔ (สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔)
ข้อมูลยังเป็นปี การศึกษา ๒๕๖๖
ยังไม่มีข้อมูล