ข้อมูล บุคลากรกลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต ๔
มีจำนวน 14    คน
   
                   

นายนิรัญ ขุมทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
ปฏิบัติงาน : ผู้อำนวยการกลุ่ม

 
 
  งานบริหารทั่วไป 

นายพชร ลิ้มไธสง
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ปฏิบัติงาน : หัวหน้างานบริหารทั่วไป



นายสำราญ นัดไธสง
ตำแหน่ง : ยาม
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป



นางนิตยา นัดไธสง
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป



นายนิกร จำปาแดง
ตำแหน่ง : ยาม
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป



นายเชาวฤทธิ์ ดีวงศ์
ตำแหน่ง : ช่างปูน 4
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป


 
  งานประสานงาน 

นางสาวธิดารัตน์ กาวไธสง
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติงาน : หัวหน้างานประสานงาน


 
นางสาวเกศรา ชาติคำดี
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ปฏิบัติงาน : งานสวัสดิการและสวัสดิภาพครูฯ


  งานธุรการ 

นางประภัทร ภูดินทราย
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ปฏิบัติงาน : หัวหน้างานธุรการ



นายอุทัย ทุ่งกระโทก
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ส.4/หัวหน้า
ปฏิบัติงาน : งานธุรการ



นางสาวสุภาขวัญ ทองสุข
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน : งานธุรการ



นายประสงค์ สังขรัตน์
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ส.4
ปฏิบัติงาน : งานธุรการ