ข้อมูล บุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต ๔
มีจำนวน 2    คน
 
       

นายศุภมิตร วัฒนานุสิทธิ์
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติงาน : ผู้อำนวยการกลุ่มนางสาวมนทิรา​ ปานเพชร
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติงาน : นักวิชาการ