ข้อมูล บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต ๔
มีจำนวน 9    คน
   
                   

นางศรีอรุณ วิชชาพิณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ปฏิบัติงาน : ผู้อำนวยการกลุ่ม


 
 
  กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง 


นายอำนวย พงษ์อินทร์วงค์
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติงาน : หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังนางสาวจิรัชยา พลายงาม
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ปฏิบัติงาน : งานวางแผนอัตรากำลัง


 
  กลุ่มงานวางแผนและบรรจุแต่งตั้ง 


นายสิระพงษ์ ปฏิเวชวัฒนางกูร
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ปฏิบัติงาน : หัวหน้ากลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งนางนาฏนภา จุลเกาะ
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ปฏิบัติงาน : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง


  กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ


นางจิดาภา วุฒวัณณ
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติงาน : หัวหน้ากลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัตินางกิ่งกาญจน์ เยี่ยมรัมย์
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ปฏิบัติงาน : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ


  กลุ่มงานธุรการ


นางสาวศุธดา การกระสัง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน : หัวหน้างานธุรการนางสาวนนทวรรณ พุสาโลนา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
ปฏิบัติงาน : งานธุรการ