ข้อมูล บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต ๔
มีจำนวน 11    คน
 
                                   

นายสนิท เกไธสง
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
ปฏิบัติงาน : ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบ
$2 ทุกกลุ่มโรงเรียนในสังกัด

   
 
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

นายสุริยา สาแก้ว
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์
ปฏิบัติงาน : หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบ
-กลุ่มสตึก ๓
-กลุ่มสตึก ๔
$2


นางสาวสุวรรณา เปี่ยนไธสง
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบ
$2 -กลุ่มบ้านใหม่ไชยพจน์ ๑
-กลุ่มบ้านใหม่ไชยพจน์ ๒


 
 
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

นายพนัส สุขหนองบึง
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์
ปฏิบัติงาน : หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบ
$2 -กลุ่มแคนดง ๑
-กลุ่มแคนดง ๒นางพลอยชนก ทุนไธสง
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์
ปฏิบัติงาน : งานวัดและประเมินผลการศึกษา
กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบ
$2 -กลุ่มพุทไธสง ๒
-กลุ่มพุทไธสง ๓


 
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

นางสำเนียง ประนัดศรี
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์
ปฏิบัติงาน : หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบ
$2 -กลุ่มคูเมือง ๓
-กลุ่มคูเมือง ๔
-กลุ่มคูเมือง ๕


 
กลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบการบริหารจัดการศึกษา

นางสาวบุญโรม ดอมไธสง
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์
ปฏิบัติงาน : หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบการบริหารจัดการศึกษา
กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบ
-กลุ่มคูเมือง ๑
$2


นางศิริมนต์ ละมุล
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์
ปฏิบัติงาน : งานนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบการบริหารจัดการศึกษา
กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบ
-กลุ่มสตึก ๕
-กลุ่มสตึก ๖
$2

 
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวพิชญ์มญช์ พลรัตน์
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์
ปฏิบัติงาน : หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบ
-กลุ่มสตึก ๑
-กลุ่มสตึก ๒
$2

 
กลุ่มงานเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา

นายเฉลิมเกียรติ แก้วมา
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์
ปฏิบัติงาน : หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบ
$2 -กลุ่มนาโพธิ์ ๑
-กลุ่มนาโพธิ์ ๒


   
   

นางรัตติกา คุ้มแวง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
ปฏิบัติงาน : งานธุรการ