ข้อมูล บุคลากรกลุ่มกฎหมายและคดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต ๔
มีจำนวน 1    คน
 
       

นายบุญชู จิตส่งเสริม
ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการ
ปฏิบัติงาน : ผู้อำนวยการกลุ่ม