ข้อมูล บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต ๔
มีจำนวน 7    คน
   
                 

นางสาวณัฐชยา ลิไธสง
ตำแหน่ง : นักวิเคราห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติงาน : ผู้อำนวยการกลุ่ม


   
  งานธุรการ

นายวรเชษฐื คุ้มแวง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน : หัวหน้างานธุรการ


 
  งานข้อมูลสารสนเทศ

นายสมัคร บุบผาสุข
ตำแหน่ง : นักวิเคราห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติงาน : หัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศ


  งานนโยบายและแผน

นางปัณพร โมกไธสง
ตำแหน่ง : นักวิเคราห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติงาน : หัวหน้างานนโยบายและแผนนางเพชรผกา เรืองอนันท์สกุล
ตำแหน่ง : นักวิเคราห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติงาน : งานนโยบายและแผน


  งานติดตาม ประเมินผล และรายงานผล

นางสาวธิดารัตนื จันทะกล
ตำแหน่ง : นักวิเคราห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติงาน : หัวหน้างานติดตาม ประเมินผล และรายงานผล