ข้อมูล บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต ๔
มีจำนวน 8    คน
   
                 

นางภนิดา สังสีแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปฏิบัติงาน : ผู้อำนวยการกลุ่ม


   
 
งานประสานงาน 

นางสาวอมรรัตน์ มะธิปะ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ปฏิบัติงาน : หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสนับสนุนระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา


  งานประสานงาน 

นางดุจดาว ธำรงค์ประดิษฐ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ปฏิบัติงาน : หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา


  งานสวัสดิการและสวัสดิภาพครูฯ 

นางสาวสินีนาฎ วรรณทอง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ปฏิบัติงาน : หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ


  งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 

นางธารารัตน์ ทองดีเวียง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ปฏิบัติงาน : หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียนนางสาวอรุณี จิตสม
ตำแหน่ง : นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปฏิบัติงาน : งานส่งเสริมกิจการนักเรียน


  งานธุรการ 

นางอารีย์ เชื้อจิตรนุกูล
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ปฏิบัติงาน : หัวหน้ากลุ่มงานธุรการนางสาวอริตา อยู่สาโก
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน : งานธุรการ