ข้อมูล บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต ๔
มีจำนวน 2    คน
 
       

นางสาวจิรารัตน์ ปักษา
ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติงาน : ผู้อำนวยการกลุ่มนางเขมิกา ศิริวงศ์พานิช
ตำแหน่ง : นักวิชการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ
ปฏิบัติงาน : นักวิชาการตรวจสอบภายใน