ข้อมูล บุคลากรกลุ่มITEC
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต ๔
มีจำนวน 2    คน
 
   

นายสมคิด จันนวล
ตำแหน่ง : ผอ.กลุ่ม
ปฏิบัติงาน : ผู้อำนวยการกลุ่มนายสัตตรัตน์ บุบผาโต
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ ICT
ปฏิบัติงาน : นักวิชาการ