ข้อมูล บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต ๔
มีจำนวน 11    คน
   
                   

นางพรรณทิพย์ กะวัง
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติงาน : ผู้อำนวยการกลุ่ม

 
 
  งานการเงิน

นางสาวธนารัตน์ หมื่นภักดี
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติงาน : หัวหน้างานการเงินนายธวัช แวงดงบัง
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
ปฏิบัติงาน : งานการเงินนายพรศักดิ์ สืบเสระ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
ปฏิบัติงาน : งานการเงินนางสาวสิฏฐิณิศา ฉวีวงศ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
ปฏิบัติงาน : งานการเงินนางสาวขวัญกมล ธะณีหงษ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน


 
  งานบัญชี

นางสาววิภาพร ชัยศิริ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติงาน : หัวหน้างานบัญชีนางสาวธัญญาลักษณ์ แสนคำ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน : งานบัญชี


  งานพัสดุ

นางฉลวย พลสูงเนิน
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติงาน : หัวหน้างานพัสดุนางสาวรัชนี จินดาศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
ปฏิบัติงาน : งานพัสดุนางพรพิศ ประทุมเมศ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน : งานพัสดุ