ข้อมูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔
             
 

นายพิทักษ์ สมพร้อม

ดูแลกลุ่มในสำนักงานดังนี้
-กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่ม ITEC

 

นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต

ดูแลกลุ่มในสำนักงานดังนี้
-กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลฯ
-กลุ่มพัฒนาครูฯ

 

นายวุฒิชัย สารุสุข

ดูแลกลุ่มในสำนักงานดังนี้
-กลุ่มอำนวยการ
-กลุ่มนโยบายและแผน