ข้อมูลนักเรียน เป็นเด็กพิเศษ ทั้งหมดในสังกัด สพป.บร.๔ (ทุกโรงเรียน)

นักเรียน เด็กพิเศษ ชั้น อนุบาล ๓ ขวบ (เปิดสอนเป็นบางโรงเรียน)
ไม่มีเด็กพิเศษในชั้นนี้
นักเรียน เด็กพิเศษ ชั้น อนุบาล ๒
  1.  เด็กหญิงศศิธร แก้วห้อยพระ    โรงเรียนกระทุ่มจานสามัคคี
  2.  เด็กชายตรัยรัตน์ เดือนสว่าง    โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา
  3.  เด็กชายสุรเสกข์ วงศ์สุวรรณ    โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา
  4.  เด็กชายภูวนัย สีลา    โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา

นักเรียน เด็กพิเศษ ชั้น อนุบาล ๓
  1.  เด็กชายฐิติวัฒน์ รินทอง    โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา
  2.  เด็กชายกรวัฒน์ พลเยี่ยม    โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา
  3.  เด็กชายรัชชานนท์ ยารัมย์    โรงเรียนบ้านสระบัว
  4.  เด็กหญิงจักรวาล ชัยชนะ    โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ

นักเรียน เด็กพิเศษ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑
  1.  เด็กชายออดี้ เอี้ยน เหว่ย หวัง    โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา
  2.  เด็กชายกิตตินันท์ เฉิดไธสง     โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา
  3.  เด็กหญิงไอรดา สุ่มมาตย์    โรงเรียนบ้านดอน
  4.  เด็กหญิงแพรวรุ้ง งามแฉล้ม    โรงเรียนบ้านดอน
  5.  เด็กชายเอกชลิต รื่นรัมย์    โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
  6.  เด็กชายภูมินทร์ เดือนแร่รัมย์    โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
  7.  เด็กชายณัฐพงศ์ ม่วงศรี    โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
  8.  ด.ญ.อรปรียา ประวันเทา    โรงเรียนบ้านสระบัว
  9.  ด.ช.ธราธิป แตงกวารัมย์    โรงเรียนบ้านสระบัว
  10.  เด็กชายชนกันต์ สวามิ    โรงเรียนบ้านสาวเอ้
  11.  เด็กชายธนวัฒน์ ธนโชตินิติกร    โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง(ราษฎร์พัฒนา)
  12.  เด็กหญิงกนกวรรณ ประจงสุข    โรงเรียนบ้านเสม็ด
  13.  เด็กชายอภิสิทธิ์ ฝั้นสืบ    โรงเรียนบ้านเสม็ด
  14.  เด็กชายกานต์ ผิวผ่อง    โรงเรียนบ้านเสม็ด
  15.  เด็กชายประวิทย์ ศิริสุข    โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ
  16.  เด็กชายธนัย ทาศรี    โรงเรียนบ้านโนนยาง
  17.  เด็กหญิงเบญญาวี ดินจันทร์    โรงเรียนบ้านโนนยาง
  18.  เด็กชายภูดิษปกรณ์ คณะบัว    โรงเรียนบ้านโนนยาง
  19.  เด็กชายอิทธิพัทย์ คำตะเพชร์    โรงเรียนบ้านโนนยาง

นักเรียน เด็กพิเศษ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๒
  1.  เด็กหญิงเขมิกา สุรพล     โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา
  2.  เด็กชายธนาวัฒน์ หมั่นสนาม     โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา
  3.  เด็กชายศุภวุธ ศิริสุข    โรงเรียนบ้านกระสัง
  4.  เด็กชายโรจน์จณไชย ซามาตย์    โรงเรียนบ้านกระสัง
  5.  เด็กชายมนต์ธวัช ดีเสมอ    โรงเรียนบ้านกระสัง
  6.  เด็กชายต้น ยอดจงรัมย์    โรงเรียนบ้านกระสัง
  7.  เด็กชายสมพร อ่อนทา    โรงเรียนบ้านกระสัง
  8.  เด็กหญิงพัชริน จรลี    โรงเรียนบ้านกระสัง
  9.  เด็กชายชัยมงคล ละม่อม    โรงเรียนบ้านกระสัง
  10.  เด็กชายสุกลวัฒน์ โจมรัมย์    โรงเรียนบ้านกระสัง
  11.  เด็กชายธวัชชัย แป้นมา    โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม
  12.  เด็กชายธนาธิป ลือจันดา    โรงเรียนบ้านดงยายเภา
  13.  เด็กชายอนิรุต นวลจันทึก    โรงเรียนบ้านดอน
  14.  เด็กชายสงกรานต์ ฉายไธสง    โรงเรียนบ้านดอน
  15.  เด็กชายราเชน ชูพันธ์    โรงเรียนบ้านดอน
  16.  เด็กชายธนพนธ์ สวนไธสง    โรงเรียนบ้านดอน
  17.  เด็กหญิงกัญญาวีร์ อินทร์อาน    โรงเรียนบ้านสระบัว
  18.  เด็กชายโชติธนทรัพย์ นามวิเชียร    โรงเรียนบ้านสระบัว
  19.  เด็กชายกรวิชญ์ ศิริวัฒน์มีเดช    โรงเรียนบ้านสระบัว
  20.  เด็กชายจิรายุ ปินะโพธิ์    โรงเรียนบ้านสาวเอ้
  21.  เด็กหญิงจันทร์วลัย จงรัมย์    โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน
  22.  เด็กชายพงศภัค รินสอน    โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า
  23.  เด็กหญิงวริษา หอมหวล    โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า
  24.  เด็กหญิงนิญดา ยอดประทุม    โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า
  25.  เด็กหญิงกัญญ์วรา ไชยะ    โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า
  26.  เด็กชายธนดล สุขเสริม    โรงเรียนบ้านหนองหว้า
  27.  เด็กชายภีรภัทร ที่รักษ์    โรงเรียนบ้านหนองหว้า
  28.  เด็กชายตะวัน พิมอุ    โรงเรียนบ้านหนองหว้า
  29.  เด็กชายธนกร ดวงมาน    โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ
  30.  เด็กชายเศรษฐพงศ์ ยางงาม    โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ
  31.  เด็กหญิงวรรณวิษา สมสวย    โรงเรียนบ้านเสม็ด
  32.  เด็กหญิงภานุมาศ ดาวทอง    โรงเรียนบ้านเสม็ด
  33.  เด็กชายณัฐพัฒน์ กรรณิกากลาง    โรงเรียนบ้านเสม็ด
  34.  เด็กชายศักรินทร์ คำดี    โรงเรียนบ้านเสม็ด
  35.  เด็กชายธันวา ศรีเพ็ชร    โรงเรียนบ้านเสม็ด
  36.  เด็กชายกรสิทธิ์ วงศ์ใหญ่    โรงเรียนบ้านเสม็ด
  37.  เด็กชายอาทิตย์ จันทะเขตต์    โรงเรียนบ้านโคกกุง
  38.  เด็กชายพริษฐ์ อนุปิม    โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ
  39.  เด็กหญิงอรินรดา ยือรัมย์    โรงเรียนบ้านโนนยาง
  40.  เด็กชายรัฐพล ภูถาดงา    โรงเรียนบ้านโนนยาง
  41.  เด็กชายภูธเนทร์ สายวัน    โรงเรียนบ้านโนนยาง
  42.  เด็กชายกฤติพง ตอบไธสง    โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ

นักเรียน เด็กพิเศษ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓
  1.  เด็กชายวุฒิพงษ์ จินดาวงษ์    โรงเรียนกระทุ่มจานสามัคคี
  2.  เด็กชายยศพล สารสุข    โรงเรียนกระทุ่มจานสามัคคี
  3.  เด็กชายธนาภัทร โยรัมย์    โรงเรียนกระทุ่มจานสามัคคี
  4.  เด็กชายทรงพล โพธิสังข์    โรงเรียนกระทุ่มจานสามัคคี
  5.  เด็กชายแสงอุทัย สิทธิวงศ์    โรงเรียนกระทุ่มจานสามัคคี
  6.  เด็กชายศิริชัย ศรีมายา    โรงเรียนกระทุ่มจานสามัคคี
  7.  เด็กชายบัญญวัต ยอดจงรัมย์    โรงเรียนบ้านกระสัง
  8.  เด็กชายธรรมนูญ ดะนุชนาม    โรงเรียนบ้านกระสัง
  9.  เด็กชายจิราพัชร อึงซือ    โรงเรียนบ้านกระสัง
  10.  เด็กหญิงปฑิตา สมบูรณ์ไอยการ    โรงเรียนบ้านกระสัง
  11.  เด็กหญิงสิริยาภรณ์ แสงสุวรรณ    โรงเรียนบ้านกระสัง
  12.  เด็กหญิงณัชชา กตัญญู    โรงเรียนบ้านกระสัง
  13.  เด็กหญิงนันทชา โยยรัมย์    โรงเรียนบ้านกระสัง
  14.  เด็กหญิงสุชาดา ลอยประโคน    โรงเรียนบ้านชุมแสง
  15.  เด็กหญิงสิรินภา สาลี    โรงเรียนบ้านชุมแสง
  16.  เด็กหญิงอรอุมา วรรณศิลป์    โรงเรียนบ้านดงยายเภา
  17.  เด็กชายจิราวัฒน์ เพิ่งบุญมา    โรงเรียนบ้านดงยายเภา
  18.  เด็กหญิงวนิดา กัณหา    โรงเรียนบ้านดอน
  19.  เด็กชายพุฒิกร ช้างทอง    โรงเรียนบ้านดอน
  20.  เด็กชายธีรภัทร พั่วพันศรี    โรงเรียนบ้านดอน
  21.  เด็กหญิงบุณยาพร มันสลาย    โรงเรียนบ้านตูม
  22.  เด็กหญิงธนพร วันทาเขียว    โรงเรียนบ้านตูม
  23.  เด็กชายวีรภัทร จวงการ    โรงเรียนบ้านตูม
  24.  เด็กชายกิตติศักดิ์ วิโรจน์รัตน์    โรงเรียนบ้านตูม
  25.  เด็กหญิงศิรภัสสร โยวศรี    โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
  26.  เด็กหญิงนริสรา ละผิว    โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
  27.  เด็กชายยุทธนา คงน้ำ    โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
  28.  เด็กชายประสพโชค แสงสว่าง    โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
  29.  เด็กชายธรรมนูญ สิงหรัตน์    โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
  30.  เด็กชายไชยวัฒน์ นามโคตร    โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
  31.  เด็กชายกรวิชญ์ แซ่ฮ่วน    โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
  32.  เด็กหญิงน้ำพลอย กรวยทอง    โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
  33.  ด.ช.พรมนัส คร่ำกลาง    โรงเรียนบ้านสระบัว
  34.  ด.ช.ธีรภัทร กำจร    โรงเรียนบ้านสระบัว
  35.  ด.ช.ธนภัทร แก้วชนะ    โรงเรียนบ้านสระบัว
  36.  ด.ญ.ณัชชา คงสีดา    โรงเรียนบ้านสระบัว
  37.  ด.ช.พีรภัทร พลศึก    โรงเรียนบ้านสระบัว
  38.  เด็กหญิงบุญญาพร วงศ์จอม    โรงเรียนบ้านสาวเอ้
  39.  เด็กหญิงมลชยา มลชยา    โรงเรียนบ้านสาวเอ้
  40.  เด็กหญิงชุติมา จันทร์ณรงค์    โรงเรียนบ้านสาวเอ้
  41.  เด็กหญิงเด็กหญิงไปรยา ศรีเอี่ยม    โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า
  42.  เด็กหญิงเด็กหญิงพิชญา รัตน์ทิพย์    โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า
  43.  เด็กชายเด็กชายวันชัย ยอมรัมย์    โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า
  44.  เด็กชายเด็กชายกฤษณะ มงคลอินทร์    โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า
  45.  เด็กชายเด็กชายกฤษฎี มงคลอินทร์    โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า
  46.  เด็กชายเด็กชายภูตะวัน ยอดประทุม    โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า
  47.  เด็กชายโกวิท ศรีสุข    โรงเรียนบ้านหนองหว้า
  48.  เด็กชายพลกร เดชกุลรัมย์    โรงเรียนบ้านหนองหว้า
  49.  เด็กชายศิรวิทย์ สุขทวี    โรงเรียนบ้านหนองหว้า
  50.  เด็กชายธันวา ใสสะอาด    โรงเรียนบ้านเสม็ด
  51.  เด็กชายไกรเทพ บุญมก    โรงเรียนบ้านเสม็ด
  52.  เด็กหญิงสุทธิดา สุขจิตต์    โรงเรียนบ้านเสม็ด
  53.  เด็กชายอินทัช ส้มม่วง    โรงเรียนบ้านเสม็ด
  54.  เด็กชายอภิวัฒน์ เชรัมย์    โรงเรียนบ้านเสม็ด
  55.  เด็กชายฐิติพงศ์ จันทร์ศรี    โรงเรียนบ้านโคกกุง
  56.  เด็กชายภูผา ชินรัมย์    โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ
  57.  เด็กหญิงอรอุมา นาธิราช    โรงเรียนบ้านโนนยาง
  58.  เด็กหญิงนภัสศร นาถาบุตร    โรงเรียนบ้านโนนยาง
  59.  เด็กหญิงสุกัญญา การัมย์    โรงเรียนบ้านโนนยาง
  60.  เด็กชายพีรพัฒน์ สุขสำราญ    โรงเรียนบ้านโนนยาง
  61.  เด็กชายคณาธิป บุญทะจันทร์    โรงเรียนบ้านโนนยาง
  62.  เด็กชายทวีโชค ยือรัมย์    โรงเรียนบ้านโนนยาง
  63.  เด็กชายบูรณ์พิภพ บุญคุณ    โรงเรียนบ้านโนนยาง
  64.  เด็กชายธนัทชัย ยีรัมย์    โรงเรียนบ้านโนนยาง
  65.  เด็กหญิงวิชญาดา ปะติทันโด    โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
  66.  เด็กหญิงสุภัสสร เอมโอษฐ์    โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
  67.  เด็กชายชนพล เทียบคำ    โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
  68.  เด็กชายภานุวัฒน์ สอนทุย    โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
  69.  เด็กชายศุภกฤต ยุบไธสง    โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
  70.  เด็กชายปุณณกัณต์ ใจเที่ยง    โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
  71.  เด็กชาย พงศกร พรมมิราช    โรงเรียนวัดพลสุวรรณ
  72.  เด็กชายภาคิน ลิ่งไธสง    โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี)
  73.  เด็กชายอนิวัฒน์ ยอดสุวรรณ์    โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
  74.  เด็กชายศุภวัฒน์ เขมะรัง    โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์

นักเรียน เด็กพิเศษ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔
  1.  เด็กชายธนากร เกษมสุข    โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา
  2.  เด็กชายเจนณรงค์ ศรีทองเจือ    โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา
  3.  เด็กชายวรายุทธิ์ สีลากูล    โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา
  4.  เด็กชายณัฐกิตต์ วงศ์สุวรรณ    โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา
  5.  เด็กชายรัตตภูมิ โพธิ์ราม    โรงเรียนบ้านกระสัง
  6.  เด็กหญิงสุชาวดี มาขุมเหล็ก    โรงเรียนบ้านกระสัง
  7.  เด็กชายศราวิน หมวดไธสง    โรงเรียนบ้านกระสัง
  8.  เด็กหญิงวิภาดา วอดทอง    โรงเรียนบ้านกระสัง
  9.  เด็กชายพงษ์ศักดิ์ ดีเสมอ    โรงเรียนบ้านกระสัง
  10.  เด็กชายวรากรณ์ ประจวบสุข    โรงเรียนบ้านกระสัง
  11.  เด็กชายกิตตินันท์ บุราณสุข    โรงเรียนบ้านกระสัง
  12.  เด็กชายศุภโชค อ่อนสลวย    โรงเรียนบ้านกระสัง
  13.  เด็กหญิงอรชพร ประเสริฐดี    โรงเรียนบ้านกระสัง
  14.  เด็กชายกฤษณะ ศิริสุข    โรงเรียนบ้านกระสัง
  15.  เด็กหญิงจันทารา โจมรัมย์    โรงเรียนบ้านกระสัง
  16.  เด็กชายธิติวุฒิ ปลื้มไทย    โรงเรียนบ้านกระสัง
  17.  เด็กหญิงสุกัญญา ถะเกิงสุข    โรงเรียนบ้านกระสัง
  18.  เด็กชายธีรภัทร ถะเกิงผล    โรงเรียนบ้านชุมแสง
  19.  เด็กชายสิทธิพล สบู่ทอง    โรงเรียนบ้านชุมแสง
  20.  เด็กชายขวัญชัย สีทม    โรงเรียนบ้านดงยายเภา
  21.  เด็กชายปริญญา หอมหวล    โรงเรียนบ้านดงยายเภา
  22.  เด็กหญิงสิริวิมล สวนไธสง    โรงเรียนบ้านดอน
  23.  เด็กหญิงฤธารัตน์ ม่วงโนนแดง    โรงเรียนบ้านดอน
  24.  เด็กหญิงบัณฑิตา แสนมณี    โรงเรียนบ้านดอน
  25.  เด็กชายภูธนิก เฉียดไธสง    โรงเรียนบ้านดอน
  26.  เด็กชายไชยเดช ชินไธสง    โรงเรียนบ้านดอน
  27.  เด็กชายชนะพล ประกอบผล    โรงเรียนบ้านดอน
  28.  เด็กชายธนภัทร ศรีโยธา    โรงเรียนบ้านดอน
  29.  เด็กชายสุรเดช หักขุนทด    โรงเรียนบ้านดอน
  30.  เด็กหญิงเพ็ญศิริ ฉวีวงค์    โรงเรียนบ้านตูม
  31.  เด็กหญิงชุติมณฑน์ นันบุญ    โรงเรียนบ้านตูม
  32.  เด็กชายปวเรศ เดชพรมรัมย์    โรงเรียนบ้านตูม
  33.  เด็กชายกลวัชร ด้วงพรม    โรงเรียนบ้านตูม
  34.  เด็กหญิงณธิดา เย็นรัมย์    โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
  35.  เด็กหญิงกนกวรรณ กุลสุวรรณ์    โรงเรียนบ้านสระบัว
  36.  เด็กหญิงธัญชนก พรมมีเดช    โรงเรียนบ้านสระบัว
  37.  เด็กหญิงนิจวิภา ศิลาชัย    โรงเรียนบ้านสระบัว
  38.  เด็กหญิงปริฉัตร ชินรัมย์    โรงเรียนบ้านสาวเอ้
  39.  เด็กชายวรพล บุญวันทา    โรงเรียนบ้านสาวเอ้
  40.  เด็กชายอัครวินทร์ รุ่งเรืองศรี    โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน
  41.  เด็กหญิงกัญาลักษณ์ จันทอง    โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า
  42.  เด็กชายธวัชชัย ชัยทอง    โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า
  43.  เด็กชายเกียรติคุณ มารมย์    โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า
  44.  เด็กชายสิทธิชัย เที่ยงธรรม    โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า
  45.  เด็กหญิงอังศุมาลี ละอองเอก    โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า
  46.  เด็กหญิงสุธิมา สามเชย    โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า
  47.  เด็กหญิงวาริษา สงฆมัย    โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า
  48.  เด็กหญิงมลธิชา สมประโคน    โรงเรียนบ้านหนองหว้า
  49.  เด็กหญิงจิตสุภา แสนกล้า    โรงเรียนบ้านหนองหว้า
  50.  เด็กชายเขมทัต เพิ่มพูน    โรงเรียนบ้านหนองหว้า
  51.  เด็กชายนราธิป สาพิโต    โรงเรียนบ้านหนองหว้า
  52.  เด็กชายณภัทร มาลือศรี    โรงเรียนบ้านหนองหว้า
  53.  เด็กชายพงษ์ศิริ เครือผักปรัง    โรงเรียนบ้านเสม็ด
  54.  เด็กชายปิยเชษฐ์ กล้าหาญ    โรงเรียนบ้านเสม็ด
  55.  เด็กหญิงศุภาพร สุขจิตต์    โรงเรียนบ้านเสม็ด
  56.  เด็กหญิงนุชรินทร์ กานกระโทก    โรงเรียนบ้านเสม็ด
  57.  เด็กชายภัคพสชนันท์ โยยรัมย์    โรงเรียนบ้านเสม็ด
  58.  เด็กชายอนุกูล ดำนอก    โรงเรียนบ้านเสม็ด
  59.  เด็กชายอำพล แก้วลุ่น    โรงเรียนบ้านเสม็ด
  60.  เด็กชายปรเมศ หมั่นอุตส่าห์    โรงเรียนบ้านโคกกุง
  61.  เด็กชายวุฒิศักดิ์ พิงไธสง    โรงเรียนบ้านโคกกุง
  62.  เด็กชายอภิชาติ เยี่ยมไธสง    โรงเรียนบ้านโคกกุง
  63.  เด็กชายสุทธิศักดิ์ สุมาลุ    โรงเรียนบ้านโคกกุง
  64.  เด็กชายภาคิน ทองสุทธิ์    โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ
  65.  เด็กหญิงรุ่งนภา สายวัน    โรงเรียนบ้านโนนยาง
  66.  เด็กหญิงชลธิชา คำแพ่ง    โรงเรียนบ้านโนนยาง
  67.  เด็กชายเอกรินทร์ สมดัง    โรงเรียนบ้านโนนยาง
  68.  เด็กชายอมรเทพ สุขเลิศ    โรงเรียนบ้านโนนยาง
  69.  เด็กชายพงศธร ยือรัมย์    โรงเรียนบ้านโนนยาง
  70.  เด็กชายวีรชล ภักษารัมย์    โรงเรียนบ้านโนนยาง
  71.  เด็กชายธีรศักดิ์ เครือจันทร์    โรงเรียนบ้านโนนยาง
  72.  เด็กชายเอกอัมรินทร์ ปัตตาโพธิ์    โรงเรียนบ้านโนนยานาง
  73.  เด็กหญิงอารยา ผุยชารี    โรงเรียนบ้านโนนยานาง
  74.  เด็กหญิงพัชริดา กองโพธิ์    โรงเรียนวัดชายอรัญ
  75.  เด็กชายสรวิชญ์ คำวันนา    โรงเรียนวัดชายอรัญ
  76.  เด็กชายเกริกไกรวัล มุ่งอ้อมกลาง    โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
  77.  เด็กชายภานุวัฒน์ ราชสีสม    โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
  78.  เด็กชายภัทรกร บรรจงจิตย์    โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
  79.  เด็กชายภาณุวัฒน์ เกิดศรีพันธ์    โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
  80.  เด็กชายพัสกร ศรีวัฒนพงษ์    โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
  81.  เด็กชายเอกดนัย ปะวะเน    โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
  82.  เด็กหญิงโชติกา นุชัยรัมย์    โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
  83.  เด็กชายจิรวัฒน์ วงศ์เฮือน    โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี)
  84.  เด็กชายณัฐพล สายบา    โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
  85.  เด็กหญิงสุวิภา แตงเจริญ    โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์

นักเรียน เด็กพิเศษ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๕
  1.  เด็กหญิงขวัญภิรมย์ ยีรัมย์    โรงเรียนกระทุ่มจานสามัคคี
  2.  เด็กชายเอกชัย บุญศิริ    โรงเรียนกระทุ่มจานสามัคคี
  3.  เด็กชายพงศธร ราชจันทร์    โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา
  4.  เด็กหญิงกันติยา อะโรคา    โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา
  5.  เด็กชายกรวิชญ์ ฉลาดรักษา    โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา
  6.  เด็กชายธนกฤษ ศิริสุข    โรงเรียนบ้านกระสัง
  7.  เด็กชายธนพล มิ่งเมือง    โรงเรียนบ้านกระสัง
  8.  เด็กชายธนภัทร แสนสุข    โรงเรียนบ้านกระสัง
  9.  เด็กชายอติชาติ จานรัมย์    โรงเรียนบ้านกระสัง
  10.  เด็กชายพร้อมศักดิ์ หนองน้ำ    โรงเรียนบ้านกระสัง
  11.  เด็กหญิงนิภาพร ภูมิคอนสาร    โรงเรียนบ้านกระสัง
  12.  เด็กชายอรรถพร เจียะรัมย์    โรงเรียนบ้านกระสัง
  13.  เด็กชายวรรณพัฒน์ บุญเชิด    โรงเรียนบ้านกระสัง
  14.  เด็กชายโกเมธ โจมรัมย์    โรงเรียนบ้านกระสัง
  15.  เด็กชายพีรพล วงค์ทอง    โรงเรียนบ้านกระสัง
  16.  เด็กชายสิทธิชัย แสงสุด    โรงเรียนบ้านชุมแสง
  17.  เด็กชายอัครชัย บุญมาก    โรงเรียนบ้านชุมแสง
  18.  เด็กชายธนพล พิมพ์เภา    โรงเรียนบ้านชุมแสง
  19.  เด็กชายสิทธิพงษ์ แก้วจำปา    โรงเรียนบ้านชุมแสง
  20.  เด็กชายปกรณ์ จินดารอง    โรงเรียนบ้านดงยายเภา
  21.  เด็กชายสกายเพชร พุทธพิพิศ    โรงเรียนบ้านดงยายเภา
  22.  เด็กชายณัฐพล หาญกล้า     โรงเรียนบ้านดอน
  23.  เด็กชายธิฐิกร ช่วงไธสง    โรงเรียนบ้านดอน
  24.  เด็กชายสิทธิโชติ ขุนโทนิล    โรงเรียนบ้านดอน
  25.  เด็กหญิงอรพิชญ์ วิริยาภิรมย์    โรงเรียนบ้านดอน
  26.  เด็กชายวีระพล อินสำราญ    โรงเรียนบ้านตูม
  27.  เด็กชายศักดิ์รินทร์ วงศ์ไชยา    โรงเรียนบ้านตูม
  28.  เด็กหญิงจันทภา สาลีลาด    โรงเรียนบ้านตูม
  29.  เด็กหญิงปภาณิน ปักเคทาติ    โรงเรียนบ้านตูม
  30.  เด็กชายฐิติวัฒน์ ชัยลิ้นฟ้า    โรงเรียนบ้านตูม
  31.  เด็กชายพีรวุฒิ ปักกุลนันท์    โรงเรียนบ้านตูม
  32.  เด็กชายณัฐวุฒิ ติจันทึก    โรงเรียนบ้านตูม
  33.  เด็กชายพิชชากร สงวนรัตน์    โรงเรียนบ้านตูม
  34.  เด็กชายรัฐกฤษณ์ คุณยัง    โรงเรียนบ้านตูม
  35.  เด็กชายวรวิช ปะสีละเตสัง    โรงเรียนบ้านตูม
  36.  เด็กชายกิตติพงษ์ พงษ์คำพันธ์    โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
  37.  เด็กชายชัยนันท์ ปินะกาพัง    โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
  38.  เด็กชายพิษณุ จิมานัง    โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
  39.  เด็กชายอิทธิพงษ์ เยรัมย์    โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
  40.  เด็กหญิงวรัญญา แสงทอง    โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
  41.  เด็กชายอดิสร พะนิจรัมย์    โรงเรียนบ้านสระบัว
  42.  เด็กชายสุเชาว์ สินศิริ    โรงเรียนบ้านสระบัว
  43.  เด็กหญิงอรวรรณ สังสีแก้ว    โรงเรียนบ้านสระบัว
  44.  เด็กหญิงแพรววา มณฑล    โรงเรียนบ้านสระบัว
  45.  เด็กหญิงกัญญาภัทร ตรึกตรองรัมย์    โรงเรียนบ้านสระบัว
  46.  เด็กหญิงพินิจ ศรีอะนันต์    โรงเรียนบ้านสาวเอ้
  47.  เด็กชายกฤติพงศ์ สุภโพธิ์    โรงเรียนบ้านสาวเอ้
  48.  เด็กชายธนิศ พลทิพย์    โรงเรียนบ้านสาวเอ้
  49.  เด็กหญิงกมลลักษณ์ โจมรัมย์    โรงเรียนบ้านสาวเอ้
  50.  เด็กหญิงสุกานดา ชินรัมย์    โรงเรียนบ้านสาวเอ้
  51.  เด็กชายณัฐกรณ์ ตาไธสง    โรงเรียนบ้านหนองขวาง
  52.  เด็กชายเจษฏา รอไธสง    โรงเรียนบ้านหนองขวาง
  53.  เด็กชายรพีพัฒน์ เบ็ญจะศิลป์    โรงเรียนบ้านหนองขวาง
  54.  เด็กชายสุภนนท์ แสนสอน    โรงเรียนบ้านหนองขวาง
  55.  เด็กชายธนภัทร บุญเติม    โรงเรียนบ้านหนองขวาง
  56.  เด็กชายนพรัตน์ เจียตั๊ด    โรงเรียนบ้านหนองขวาง
  57.  เด็กชายนที อุดรพิมาย    โรงเรียนบ้านหนองขวาง
  58.  เด็กชายชุติพนธ์ ชะใบรัมย์    โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า
  59.  เด็กชายอนุชา แก้วอินทร์    โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า
  60.  เด็กหญิงปนัดดา พูนสุข    โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า
  61.  เด็กชายภูวดล ทะอ่าง    โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า
  62.  เด็กหญิงกัลยาณี แดงบรรดิษฐ    โรงเรียนบ้านหนองม่วง
  63.  เด็กชายณัฐพล มาลือศรี    โรงเรียนบ้านหนองหว้า
  64.  เด็กชายภากร สดชื่น    โรงเรียนบ้านหนองหว้า
  65.  เด็กชายกิตติธร แสนกล้า    โรงเรียนบ้านหนองหว้า
  66.  เด็กชายทินภัทร อะภิระติง    โรงเรียนบ้านหนองหว้า
  67.  เด็กหญิงเมชิษา ใจลึก    โรงเรียนบ้านหนองหว้า
  68.  เด็กหญิงกานต์ธิดา สะตะ    โรงเรียนบ้านหนองหว้า
  69.  เด็กหญิงวรพรรณ แสนภูวา    โรงเรียนบ้านเขว้า
  70.  เด็กหญิงกัญญาวีร์ ตุมารัมย์    โรงเรียนบ้านเขว้า
  71.  เด็กหญิงอริญลดา ดอนกวนเจ้า    โรงเรียนบ้านเสม็ด
  72.  เด็กหญิงวริศรา แบรมเบอร์    โรงเรียนบ้านเสม็ด
  73.  เด็กชายธวัชชัย เจริญศิริ    โรงเรียนบ้านเสม็ด
  74.  เด็กชายณภัทร หล้าชนบท    โรงเรียนบ้านเสม็ด
  75.  เด็กชายปฏิวัติ เยี่ยมรัมย์    โรงเรียนบ้านเสม็ด
  76.  เด็กชายพีรภาส อาจสมัย    โรงเรียนบ้านโคกกุง
  77.  เด็กชายกวินภพ แผ้วไธสง    โรงเรียนบ้านโคกกุง
  78.  เด็กหญิงพิชญาภา ประทุมเหง้า    โรงเรียนบ้านโคกกุง
  79.  เด็กหญิงสุวิภาดา ศิลา    โรงเรียนบ้านโนนยาง
  80.  เด็กหญิงพัชราภรณ์ ยือรัมย์    โรงเรียนบ้านโนนยาง
  81.  เด็กหญิงวารี ภูเงิน    โรงเรียนบ้านโนนยาง
  82.  เด็กชายธนบูรณ์ กาลอินทร์    โรงเรียนบ้านโนนยาง
  83.  เด็กชายพีรพัช ยือรัมย์    โรงเรียนบ้านโนนยาง
  84.  เด็กชายชาญณรงค์ สิงโสดา    โรงเรียนบ้านโนนยานาง
  85.  เด็กชายวิศรุต ชำนาญชัด    โรงเรียนบ้านโสกแต้
  86.  เด็กหญิงจินตนา บุตรกุล    โรงเรียนบ้านโสกแต้
  87.  เด็กหญิงธีร์สุดา ลานวิชัย    โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
  88.  เด็กชายภัทรดนัย ประโพธิ์ทิง    โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
  89.  เด็กชายนันทิพัฒน์ ปริโต    โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
  90.  เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ทบแก้ว    โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
  91.  เด็กชายสุทิวัส ปุริมายะตะ    โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
  92.  เด็กหญิงวันวิสา จินพละ    โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
  93.  เด็กหญิงสุธรรมา กองอ้น    โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
  94.  เด็กชาย อนุชิต เวทไธสง    โรงเรียนวัดพลสุวรรณ
  95.  เด็กชาย วีระชัย อ้อมนอก    โรงเรียนวัดพลสุวรรณ
  96.  เด็กหญิงญานิศา นินาราช    โรงเรียนวัดพลสุวรรณ
  97.  เด็กหญิงโชติมา จงปัตนา    โรงเรียนวัดพลสุวรรณ
  98.  เด็กชายชนาธิป ภูมิฐาน    โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
  99.  เด็กหญิงบุษบาวรรณ พนาพัฒนากุล    โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
  100.  เด็กหญิงเปรมสุดา ผลาหาญ    โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
  101.  เด็กชายอภินันท์ แสงโพธิ์ดา    โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
  102.  เด็กชายจีระศักดิ์ รำเพยพล    โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
  103.  เด็กชายธีระเดช ฉะเกตุ    โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์

นักเรียน เด็กพิเศษ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖
  1.  เด็กชายทนากร มณีรัตน์    โรงเรียนกระทุ่มจานสามัคคี
  2.  เด็กชายเสฎฐวุฒิ เลิศกุล    โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา
  3.  เด็กชายณรงค์ศักดิ์ ชินไธสง    โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา
  4.  เด็กชายศักดา ฉาไธสง    โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา
  5.  เด็กชายพชรดนัย หงษ์ทอง    โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา
  6.  เด็กชายทีรพงษ์ บุตรเทศ    โรงเรียนบ้านกระสัง
  7.  เด็กชายวรถ สุขพยุง    โรงเรียนบ้านกระสัง
  8.  เด็กหญิงสุทธิดา ตาลลาภ    โรงเรียนบ้านกระสัง
  9.  เด็กชายฐิติกร บรรเทิงใจ    โรงเรียนบ้านกระสัง
  10.  เด็กหญิงนันธิดา ศรีคำ    โรงเรียนบ้านกระสัง
  11.  เด็กชายสรยุทธ จานรัมย์    โรงเรียนบ้านกระสัง
  12.  เด็กชายเรืองศักดิ์ แรงจบ    โรงเรียนบ้านชุมแสง
  13.  เด็กหญิงบัณฑิตา กระแสโสม    โรงเรียนบ้านชุมแสง
  14.  เด็กชายวุฒิโชค โชรัมย์    โรงเรียนบ้านชุมแสง
  15.  เด็กหญิงสิริยุภา แม่นทอง    โรงเรียนบ้านชุมแสง
  16.  เด็กชายคฑาวุธ อนุสรณ์    โรงเรียนบ้านชุมแสง
  17.  เด็กชายชิษณุพงศ์ วรรณสุทธะ    โรงเรียนบ้านดงยายเภา
  18.  เด็กชายณัฐภัทร ทองสุดสวัด    โรงเรียนบ้านดอน
  19.  เด็กชายพลวรรธน์ รัตนมากรณ์    โรงเรียนบ้านดอน
  20.  เด็กหญิงศิริลักษณ์ หล้าสวย    โรงเรียนบ้านดอน
  21.  เด็กชายอภินันท จินดาวัล    โรงเรียนบ้านดอน
  22.  เด็กชายกฤตภาส แปวไธสง    โรงเรียนบ้านดอน
  23.  เด็กชายพลภัทร รัตนมากรณ์    โรงเรียนบ้านดอน
  24.  เด็กชายสันเพชร ตุงไธสง    โรงเรียนบ้านดอน
  25.  เด็กชายสุรัตน์ ปัดทุมมา    โรงเรียนบ้านดอน
  26.  เด็กชายทักษ์ดนัย แพงเพ็ง    โรงเรียนบ้านดอน
  27.  เด็กหญิงมยุรี พลมีเดช    โรงเรียนบ้านดอน
  28.  เด็กชายชลกร แสนมณี    โรงเรียนบ้านดอน
  29.  เด็กชายวัชรินทร์ ปัดทุมมา    โรงเรียนบ้านดอน
  30.  เด็กชายนนทกร ดวงกัญญา    โรงเรียนบ้านดอน
  31.  เด็กหญิงจิตรานุช ถาวรสันต์    โรงเรียนบ้านดอน
  32.  เด็กชายนพเก้า กล่อมแก้ว    โรงเรียนบ้านตูม
  33.  เด็กชายสุวานนท์ จงหมื่นไวย์    โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
  34.  เด็กชายเพชรปาณี กรวยทอง    โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
  35.  เด็กหญิงขวัญจิรา ลืมอินทร์    โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
  36.  เด็กชายชนาภัทร กิจบุญ    โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
  37.  เด็กชายจิรายุ พจนะกุล    โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
  38.  เด็กชายไกรวุฒิ มรกต    โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
  39.  เด็กชายสราวุธ สุระถาวร    โรงเรียนบ้านสระบัว
  40.  เด็กชายชิษณุพงศ์ อุบัติ    โรงเรียนบ้านสระบัว
  41.  เด็กชายณัฐภัทร อยู่คง    โรงเรียนบ้านสาวเอ้
  42.  เด็กหญิงกัญญาพร ชาภักดี    โรงเรียนบ้านหนองขวาง
  43.  เด็กชายภัทรนันท์ พิมพ์เทศ    โรงเรียนบ้านหนองขวาง
  44.  เด็กชายอนุชา ยาวรัมย์    โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า
  45.  เด็กหญิงปวีณา ชำรัมย์    โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า
  46.  เด็กหญิงญาโณทัย ยุดรัมย์    โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า
  47.  เด็กชายภาณุสรณ์ จันทอง    โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า
  48.  เด็กชายขุนเดช คงกระพัน    โรงเรียนบ้านหนองม่วง
  49.  เด็กชายธีรภัทร ตามสีรัมย์    โรงเรียนบ้านหนองหว้า
  50.  เด็กชายนคร ติชัยรัมย์    โรงเรียนบ้านหนองหว้า
  51.  เด็กชายณภัทร แสนกล้า    โรงเรียนบ้านหนองหว้า
  52.  เด็กหญิงชลิดา อะภิระติง    โรงเรียนบ้านหนองหว้า
  53.  เด็กชายวรสรณ์ แสนกล้า    โรงเรียนบ้านหนองหว้า
  54.  เด็กชายเด่นภูมิ อินสำราญ    โรงเรียนบ้านหนองหว้า
  55.  เด็กชายกิตติภพ ชุมศรี    โรงเรียนบ้านหนองแวง
  56.  เด็กชายประกาศิต พูนสุข    โรงเรียนบ้านหนองแวง
  57.  เด็กชายเปรม แสงสี    โรงเรียนบ้านหนองแวง
  58.  เด็กชายพงศกร เรียบไธสง    โรงเรียนบ้านหนองแวง
  59.  เด็กชายนัทพล มะลิงาม    โรงเรียนบ้านหนองแวง
  60.  เด็กชายศุภวัฒน์ ผดุงเวียง    โรงเรียนบ้านหนองแวง
  61.  เด็กชายพรนิมิต คำเหล็ก    โรงเรียนบ้านหนองแวง
  62.  เด็กชายนฤเบศร์ คุ้มแวง    โรงเรียนบ้านหนองแวง
  63.  เด็กชายกนต์ธร ศรีสุข    โรงเรียนบ้านเสม็ด
  64.  เด็กหญิงกัญญาภัทร ธรรมดา    โรงเรียนบ้านเสม็ด
  65.  เด็กหญิงนิตยา พรมชาติ    โรงเรียนบ้านเสม็ด
  66.  เด็กชายจิรโชติ นพเก้า    โรงเรียนบ้านเสม็ด
  67.  เด็กชายธีรภัทร กำกระโทก    โรงเรียนบ้านเสม็ด
  68.  เด็กหญิงณัฐณิชา ด่านสันเทียะ    โรงเรียนบ้านเสม็ด
  69.  เด็กชายธวัชชัย ศรีวิชา    โรงเรียนบ้านเสม็ด
  70.  เด็กชายวายุ กระแสโสม    โรงเรียนบ้านเสม็ด
  71.  เด็กชายวรภัทธ์ มหาวงศ์    โรงเรียนบ้านเสม็ด
  72.  เด็กหญิงกัญญาณัฐ ด่านสันเทียะ    โรงเรียนบ้านเสม็ด
  73.  เด็กชายพีระภัทร โมกไธสง    โรงเรียนบ้านโคกกุง
  74.  เด็กหญิงอภิสุดา เยี่ยมไธสง    โรงเรียนบ้านโคกกุง
  75.  เด็กชายนภัสกร สอนนอก    โรงเรียนบ้านโคกกุง
  76.  เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ดวงเดียว    โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
  77.  เด็กหญิงประภาพร รัชกิจ    โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
  78.  เด็กหญิงวรรณวิสา ไข่บุตร    โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ
  79.  เด็กชายวัชร ทองมาก    โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ
  80.  เด็กหญิงวรนุช ศาลางาม    โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ
  81.  เด็กชายสุภชัย บัวตูม    โรงเรียนบ้านโนนยาง
  82.  เด็กชายอภิวัฒน์ อภัยศิลา    โรงเรียนบ้านโนนยาง
  83.  เด็กชายณัฐพงษ์ ยีรัมย์    โรงเรียนบ้านโนนยาง
  84.  เด็กหญิงสรัญธนา โงชาฤทธิ์    โรงเรียนบ้านโนนยาง
  85.  เด็กชายตะวัน ไชยบุญญา    โรงเรียนบ้านโนนยาง
  86.  เด็กชายวรวัฒน์ โงชาฤทธิ์    โรงเรียนบ้านโนนยาง
  87.  เด็กชายนพเก้า ยีรัมย์    โรงเรียนบ้านโนนยาง
  88.  เด็กชายวรวิชญ์ โงชาฤทธิ์    โรงเรียนบ้านโนนยาง
  89.  เด็กชายทศพล เนียนไธสง    โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
  90.  เด็กชายภัทรภณ ประโพธิ์ทิง    โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
  91.  เด็กชายกฤษฎา เวียนชาลี    โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
  92.  เด็กชายธีรเดช พวงไธสง    โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
  93.  เด็กหญิงภัทราพร จุฬาเต่า    โรงเรียนวัดพลสุวรรณ
  94.  เด็กชาย ณัฐพงษ์ พรมมิราช    โรงเรียนวัดพลสุวรรณ
  95.  เด็กชาย ฉัตรดนัย หมื่นสีพรม    โรงเรียนวัดพลสุวรรณ
  96.  เด็กหญิงกันยรัตน์ สีทา    โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
  97.  เด็กชายธนกฤต นามจันดา    โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
  98.  เด็กชายพิพัฒน์ แพงนอก    โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
  99.  เด็กชายธนกร นามจันดา    โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
  100.  เด็กชายพีระพงศ์ วิวาสุข    โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
  101.  เด็กชายปชาบดี หล่าหนูเหม่า    โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
  102.  เด็กชายเมธาชาญ คำสุวรรณ์    โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
  103.  เด็กชายราชวัติ บุญมีมาก    โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์

นักเรียน เด็กพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
  1.  เด็กชายปฏิภัทธ์ พันศิริ    โรงเรียนบ้านกระสัง
  2.  เด็กชายสิทธิศักดิ์ เนาวิรัตน์    โรงเรียนบ้านกระสัง
  3.  เด็กชายศุภกฤต ศิริสุข    โรงเรียนบ้านกระสัง
  4.  เด็กชายพีรภัทร์ ศิริสุข    โรงเรียนบ้านกระสัง
  5.  เด็กหญิงสิรินรัตน์ ผลทับทิม    โรงเรียนบ้านกระสัง
  6.  เด็กชายไกรศร อ่อนทา    โรงเรียนบ้านกระสัง
  7.  เด็กหญิงปนัดดา จานรัมย์    โรงเรียนบ้านกระสัง
  8.  เด็กหญิงนิฐินันท์ นครกลาง    โรงเรียนบ้านกระสัง
  9.  เด็กหญิงปิยนุช ศิริสุข    โรงเรียนบ้านกระสัง
  10.  เด็กชายฉัตรปกร ต้นสวรรค์    โรงเรียนบ้านกระสัง
  11.  เด็กชายสุชาติ กตัญญู    โรงเรียนบ้านกระสัง
  12.  เด็กชายณัฐพล โยยรัมย์    โรงเรียนบ้านกระสัง
  13.  เด็กชายจารุศิริ ศิริหัด    โรงเรียนบ้านชุมแสง
  14.  เด็กชายณัฏฐ์ธเนศ ภูศรี    โรงเรียนบ้านชุมแสง
  15.  เด็กหญิงไอลดา สาแหรกทอง    โรงเรียนบ้านชุมแสง
  16.  เด็กชายปรัชญา โคมทอง    โรงเรียนบ้านชุมแสง
  17.  เด็กชายอนาวิล ชะเนินรัมย์    โรงเรียนบ้านชุมแสง
  18.  เด็กชายอนุสรณ์ เสริมจันทร์    โรงเรียนบ้านชุมแสง
  19.  เด็กชายธีนภัทร แสนละคร    โรงเรียนบ้านดงยายเภา
  20.  เด็กชายศุภเชฏฐ์ สมบัติ    โรงเรียนบ้านสาวเอ้
  21.  เด็กชายพิพรรธ สิริรัมย์    โรงเรียนบ้านสาวเอ้
  22.  เด็กหญิงศิริพร แก้วสีม่วง    โรงเรียนบ้านหนองแวง
  23.  เด็กหญิงพัชรีดา สอนดี    โรงเรียนบ้านหนองแวง
  24.  เด็กชายรัชพล โยงรัมย์    โรงเรียนบ้านหนองแวง
  25.  เด็กชายธนกฤต สูงห้างหว้า    โรงเรียนบ้านหนองแวง
  26.  เด็กชายวิทยา พรไธสง    โรงเรียนบ้านโคกกุง
  27.  เด็กชายสุรชาติ ดีเลิด    โรงเรียนบ้านโคกกุง
  28.  เด็กชายสิทธิศักดิ์ สิทธิศรีจันทร์    โรงเรียนบ้านโคกกุง
  29.  เด็กชายธีรวัฒน์ มุณีไชย    โรงเรียนบ้านโนนยาง
  30.  เด็กชายพิชัย ยอดสุวรรณ์    โรงเรียนบ้านโนนยาง
  31.  เด็กชายยุทธภูมิ ธรรมนาม    โรงเรียนบ้านโนนยาง
  32.  เด็กหญิงอัญชลี ชื่นตา    โรงเรียนบ้านโนนยาง
  33.  เด็กชายธีรเทพ ปานทอง    โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์

นักเรียน เด็กพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
  1.  เด็กชายพีระพัฒน์ สายบุตร    โรงเรียนบ้านกระสัง
  2.  เด็กชายพัดสันต์ ทะนารัมย์    โรงเรียนบ้านกระสัง
  3.  เด็กชายกูลนุวัฒน์ แสนสุข    โรงเรียนบ้านกระสัง
  4.  เด็กชายศิราวุฒิ วระชินา    โรงเรียนบ้านกระสัง
  5.  เด็กชายอาทิตย์ อุ่มพิมาย    โรงเรียนบ้านกระสัง
  6.  เด็กชายภานุวัฒน์ เชิดชาติ    โรงเรียนบ้านกระสัง
  7.  เด็กชายปรีชา ศิริสุข    โรงเรียนบ้านกระสัง
  8.  เด็กชายชนาธิป บุหลี    โรงเรียนบ้านกระสัง
  9.  เด็กชายวรวุฒิ ฐานะ    โรงเรียนบ้านกระสัง
  10.  เด็กชายวิศิษฏ์ วงษ์น้อย    โรงเรียนบ้านกระสัง
  11.  เด็กชายภูธเนศ กุลศิริ    โรงเรียนบ้านกระสัง
  12.  เด็กหญิงธิดาพร ประจวบสุข    โรงเรียนบ้านชุมแสง
  13.  เด็กชายธีระศักดิ์ มีทองคำ    โรงเรียนบ้านชุมแสง
  14.  เด็กชายวีรภาพ แสวงสุข    โรงเรียนบ้านชุมแสง
  15.  เด็กชายธรรมนูญ จันทร์สว่าง    โรงเรียนบ้านชุมแสง
  16.  เด็กชายดุษิต จันทะดวง    โรงเรียนบ้านดงยายเภา
  17.  เด็กชายอรรถพล อ้วนเสมอ    โรงเรียนบ้านดงยายเภา
  18.  เด็กหญิงพิณพิการ์ อยู่คง    โรงเรียนบ้านสาวเอ้
  19.  เด็กหญิงจีรณา จะพีรัมย์    โรงเรียนบ้านสาวเอ้
  20.  เด็กชายกิตติภณ เปรื่องนา    โรงเรียนบ้านสาวเอ้
  21.  เด็กหญิงมลชิตา นิวาส    โรงเรียนบ้านหนองแวง
  22.  เด็กชายศิลา ธิธรรมมา    โรงเรียนบ้านหนองแวง
  23.  เด็กชายนนทกร ศรีษาคำ    โรงเรียนบ้านหนองแวง
  24.  เด็กชายเจตนิพันธ ไทยตรง    โรงเรียนบ้านหนองแวง
  25.  เด็กหญิงศุธาสินี อ่อนห้างหว้า    โรงเรียนบ้านหนองแวง
  26.  เด็กหญิงสุกัญญา อ่อนห้างหว้า    โรงเรียนบ้านหนองแวง
  27.  เด็กหญิงรัชนก มาลาไธสง    โรงเรียนบ้านโคกกุง
  28.  เด็กหญิงณัฐวดี บุบผามะโล    โรงเรียนบ้านโคกกุง
  29.  เด็กหญิงกฎศกรณ์ การวงษ์    โรงเรียนบ้านโนนยาง
  30.  เด็กหญิงสุกานดา ยีรัมย์    โรงเรียนบ้านโนนยาง
  31.  เด็กชายจิรภัทร นักบุญ    โรงเรียนบ้านโนนยาง
  32.  เด็กชายไชยวัฒน์ คำตะเพชร์    โรงเรียนบ้านโนนยาง
  33.  เด็กหญิงสุมนต์รัตน์ สินธพ    โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
  34.  เด็กชายนภัสกร นาคสุข    โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
  35.  เด็กชายรัฐวุฒิ ทองเพ็ญ    โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
  36.  เด็กชายชญานิศ บุญมีป้อม    โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
  37.  เด็กชายพิเชษฐ์ พจน์ฉิมพลี    โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
  38.  เด็กชายจักรพรรดิ์ สุพรรณ์    โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์

นักเรียน เด็กพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
  1.  เด็กชายปัญจพล ยอดจงรัมย์    โรงเรียนบ้านกระสัง
  2.  เด็กชายนัฐภูมิ จงรัมย์    โรงเรียนบ้านกระสัง
  3.  เด็กหญิงชลธิชา อ่อนทา    โรงเรียนบ้านกระสัง
  4.  เด็กชายสิทธิพงษ์ ยอดจงรัมย์    โรงเรียนบ้านกระสัง
  5.  เด็กหญิงโสรยา ญาณศิริ    โรงเรียนบ้านกระสัง
  6.  เด็กชายพงษ์สิทธิ์ มะลิทอง    โรงเรียนบ้านกระสัง
  7.  เด็กหญิงอนุศรา แสงทอง    โรงเรียนบ้านกระสัง
  8.  เด็กชายภาณุวัฒน์ วงค์ทอง    โรงเรียนบ้านกระสัง
  9.  เด็กชายปัญญา ศิริสุข    โรงเรียนบ้านกระสัง
  10.  เด็กชายพงศกร ศิริสุข    โรงเรียนบ้านกระสัง
  11.  เด็กชายธิเบต จิตรแจ้ง    โรงเรียนบ้านชุมแสง
  12.  เด็กชายณัฐวุฒิ เฉลยไข    โรงเรียนบ้านชุมแสง
  13.  เด็กหญิงนวพร แสนรัง    โรงเรียนบ้านชุมแสง
  14.  เด็กหญิงอาริยา แซ่อึ้ง    โรงเรียนบ้านชุมแสง
  15.  เด็กชายพิรพัฒน์ วงษ์สุวรรณ    โรงเรียนบ้านดงยายเภา
  16.  เด็กชายภูริพัฒน์ พูลคำตัน    โรงเรียนบ้านดงยายเภา
  17.  เด็กชายไชยพัฒน์ ชินรัมย์    โรงเรียนบ้านสาวเอ้
  18.  เด็กชายจักรกฤษณ์ มะลิรัมย์    โรงเรียนบ้านสาวเอ้
  19.  เด็กชายณัฐดนัย อ่ำปั้น    โรงเรียนบ้านหนองแวง
  20.  เด็กชายจักรกฤษ อ่อนห้างหว้า    โรงเรียนบ้านหนองแวง
  21.  เด็กชายณัฐพล จำนงชอบ    โรงเรียนบ้านหนองแวง
  22.  เด็กชายยุทธพงษ์ อุ่นแก้ว    โรงเรียนบ้านหนองแวง
  23.  เด็กชายธนากร หมั่นอุตส่าห์    โรงเรียนบ้านโคกกุง
  24.  เด็กชายกสิวัฒน์ จันทะเขตต์    โรงเรียนบ้านโคกกุง
  25.  เด็กชายรัฐวัตร อาสานอก    โรงเรียนบ้านโคกกุง
  26.  เด็กชายพัชรพล ยามดี    โรงเรียนบ้านโนนยาง
  27.  เด็กชายวงศกร พุธโมก    โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
  28.  เด็กชายพีรพงษ์ ศรีวะธิ    โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์


รวม เด็กพิเศษทั้งสิ้น  533 คน