ข้อมูลนักเรียนทั้งหมดในสังกัด สพป.บร.๔ (ทุกโรงเรียน)

จำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล๓ ขวบ   ชาย 18   คน   หญิง   15  คน รวม   33 คน
รวมนักเรียนอนุบาล ๓ ขวบทั้งหมด ชาย 18   คน   หญิง   15  คน  รวมทั้งสิ้น   33 คน


จำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล 2   ชาย 668   คน   หญิง   686  คน รวม   1354 คน
จำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล 3    ชาย 675   คน   หญิง   611  คน รวม   1286 คน
รวมนักเรียนระดับอนุบาล๒และ๓ ทั้งหมด ชาย 1343   คน   หญิง   1297  คน  รวมทั้งสิ้น   2640 คน


จำนวนนักเรียนชั้น ป. 1           ชาย 700    คน   หญิง   635  คน รวม   1335 คน
จำนวนนักเรียนชั้น ป. 2           ชาย 700    คน   หญิง   693  คน รวม   1393คน
จำนวนนักเรียนชั้น ป. 3           ชาย 738    คน   หญิง   679  คน รวม   1417คน
จำนวนนักเรียนชั้น ป. 4           ชาย 803    คน   หญิง   714  คน รวม   1517คน
จำนวนนักเรียนชั้น ป. 5           ชาย 819    คน   หญิง   821  คน รวม   1640คน
จำนวนนักเรียนชั้น ป. 6           ชาย 749    คน   หญิง   701  คน รวม   1450คน
รวมนักเรียนระดับประถมทั้งหมด ชาย 4509   คน   หญิง   4243  คน  รวมทั้งสิ้น   8752 คน

จำนวนนักเรียนชั้น ม. 1           ชาย 334   คน   หญิง   223  คน รวม   557คน
จำนวนนักเรียนชั้น ม. 2           ชาย 251    คน   หญิง   260  คน รวม   511คน
จำนวนนักเรียนชั้น ม. 3           ชาย 267    คน   หญิง   224  คน รวม   491คน
รวมนักเรียนระดับมัธยมทั้งหมด ชาย 852   คน   หญิง   707  คน  รวมทั้งสิ้น   1559 คน


                                      รวมทั้งสิ้น ชาย 6722   คน   หญิง   6262  คน  รวมทั้งสิ้น   12984 คน
     

                                        

      ข้อมูลนักเรียนแยกเป็นรายโรงเรียน