ประธานกลุ่มโรงเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
   
 

 

 

อำเภอสตึก

สตึก 1
สตึก 2
สตึก 3
สตึก 4
สตึก 5
สตึก 6
 

นางสมพร ศาลางาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกก่อง
0803241595

นางธินิดา พิลาล้ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเมืองแก
0829833869

นายบรรจง พวงธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองแวง
0934497585
 

 

 

อำเภอคูเมือง

คูเมือง 1
คูเมือง 2
คูเมือง 3
คูเมือง 4
คูเมือง 5
 
 

นายสุทัศน์ สุดประโคน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเขว้า
0862480496

นายพงค์ศักดิ์ พุทธลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองขวาง
0833773192

นายภาคภูมิ แก้วกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนเจริญ
0933584698
 
 

 

 

อำเภอพุทไธสง

พุทไธสง 1
พุทไธสง 2
พุทไธสง 3
       
 

นายจรูญ วิศิษฎ์ศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหงส์
0892811418

นายปรัชญา พลพุฒินันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดโพธิ์
0872407899
       
 

 

 

อำเภอแคนดง

แคนดง 1
แคนดง 2
           
 
           
 

 

 

อำเภอนาโพธิ์

นาโพธิ์ 1
นาโพธิ์ 2
           
 

นางสาวเก็จกาญจน์ จุมพลมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกกุง
0895834507
           

 

 

อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

บ้านใหม่ฯ 1
บ้านใหม่ฯ 2

นายศิวานนท์ สวยสว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองไผ่เบญจมิตร
095-1720453