ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนนาโพธิ์  2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

                         
      นายสุพจน์ ฝาคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
ประธานกลุ่มโรงเรียนนาโพธิ์ 2 
     
                                 
                           
นางสาวเก็จกาญจน์ จุมพลมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธาตุ  
  นายสมพงษ์ โพธิรัตน์วัฒนกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล
  นายเชษฐา พรมไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ชัย
                                 
                           
นายไพฑูรย์ มูลดวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง
  นางสาวสุปรียา อุ่นเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
  นายบุญส่ง กิจคติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตาล
                                 
                             
   นายหัตชัย ถือดียิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย  
  นางกรุณา ยินดี
รักษาราชการแทน
อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง
 
           
Go to top

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved

1328847
All days
1328847
Your IP: 35.173.48.53
2020-07-02 15:26
Visitors Counter