ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนสตึก 6
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

                         
      นายชวลิต ชูทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมแสง
ประธานกลุ่มโรงเรียนสตึก 6 
     
                                 
                           
นายอนุชา สีหาวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสม็ด
  นายอรรถพล สระสงคราม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่
  นางจรรยา กีรตินิตยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่
                                 
                           
  นายธนากร การะวิโก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสิงห์
    นายจเด็ด ผนิตรัตนากร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวายตางวน 
  นางเบญจวรรณ อุไรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระกุด
 
                                 
                           
  นางวราพร ผนิตรัตนากร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตามา 
  นางสาวกรรณิกา พันญูเทพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวควาย
     นายอนันท ปุผาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกับ  
Go to top

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved

1329301
All days
1329301
Your IP: 35.173.48.53
2020-07-02 16:08
Visitors Counter