ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนสตึก 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

                         
      นายบุญเพ็ง พิลาล้ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น
ประธานกลุ่มโรงเรียนสตึก 3 
     
                                 
                           
นางพัชรี ฉวีวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาลาว
  นายสุนันท์ จันทร์เพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่อนทอง
  นายชูชาติ สามารถกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขาม
                                 
                           
 นายหาญ แถวนาชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
    นางสุภาพ กันยายน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะหลวย
       นางธินิดา พิลาล้ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรือเกียน
 
                                 
                             
     นายสวัสดิ์ ศรีเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทุ่ม
      นางลัดดาวัลย์ แสงตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ
           
Go to top

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved

1328518
All days
1328518
Your IP: 35.173.48.53
2020-07-02 15:08
Visitors Counter